Orar: L-S 13.00-22.00
0743 663 073
Strada Toporasilor 19 C

1. Politică de confidențialitate :

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Virtual Reality Alba Iulia SRL, cu sediul în Alba Iulia, strada Dacilor 44C, judet Alba. Romania, în calitate de operator de date.

 

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.virtualrealityalba.ro. („Site-ul”)

 

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Virtual Reality Alba Iulia  Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / programari, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

3. Scopurile și temeiurile prelucrării:

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Virtual Reality Alba Iulia SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

   a) pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Virtual Reality Alba Iulia  Srl, prin intermediul Site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact/ rezervari . Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

b) Pentru a va putea contacta ( telefonic/ email) in urma folosirii de catre dumneavoastra a formularului de contact si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferite pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Virtual Reality Alba Iulia Srl de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele :

Ca principiu, Amplusnet Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Virtual Reality Alba Iulia Srl va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Amplusnet Srl pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal :

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Virtual Reality Alba Iulia Srl poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Virtual Reality Alba Iulia Srl în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

a) pentru administrarea Site-ului;

b) în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Amplusnet Srl prin intermediul Site-ului;

c) pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

d) pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

e) atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

6. Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal furnizate către Virtual Reality Alba Iulia Srl pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

7. Drepturile de care beneficiați :

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

a) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Virtual Reality Alba Iulia Srl, conform celor descrise în prezentul document;

b) dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Virtual Reality Alba Iulia Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

c) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Virtual Reality Alba Iulia Srl a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

d) dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

e) Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Virtual Reality Alba Iulia Srl să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

f) dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 - persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

 - prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 - operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

 - persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

g) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Amplusnet Srl către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

h) dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 - în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Virtual Reality Alba Iulia Srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Virtual Reality Alba Iulia Srl poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

 - în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

i) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

j) dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.